PR servis

Co je Public Relations?
Základem prosperity podniku jsou kromě jiného i faktory spadající výhradně do působnosti Public Relations, oboru, který se objevuje již několik let v mnoha sférách a odvětvích výrobní i nevýrobní povahy a který pomáhá dotvářet image daného subjektu v rámci veřejných vztahů.
PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.
PR v praxi jsou umění a sociální věda analyzující trendy a jejich dopady a také poradenské služby managementu firem při provádění naplánovaných programů a aktivit, které poslouží jak zájmům organizace, tak zájmu veřejnosti.
PR jsou funkce řízení, která identifikuje, buduje a udržuje vzájemné výhodné vztahy mezi organizací a různými skupinami veřejnosti, na kterých závisí její úspěch, nebo neúspěch.
PR jsou funkce řízení, která hodnotí postoje veřejnosti a sjednocuje politiku či postupy jednotlivce nebo organizace s veřejným zájmem. Připravuje a realizuje program činností, jež vedou k tomu, aby veřejnost tyto kroky pochopila a přijala.
PR zahrnují navázání a udržování vzájemného porozumění, vzájemné důvěry, respektu a sociální odpovědnosti mezi organizacemi a jejich veřejností.
PR jsou disciplínou řízení, což vyžaduje, aby všechny formy připravované komunikace byly prováděny efektivně.
PR jsou řízením vztahů mezi firmou/společností a její klíčovou veřejností/cílovou skupinou.
PR jsou proces směřující k vytvoření pozitivních postojů na základě znalostí nebo k přeměně negativních postojů a názorů na pozitivní.
Kde je to vhodné, PR se snaží slaďovat soukromé a veřejné zájmy. PR jsou více než pouhé přesvědčování: jsou komplexem řízeného komunikačního procesu, který zahrnuje řízení reputace společnosti a jejího image.
PR jsou nepřetržitou funkcí, která v opodstatněných případech podporuje (a může dokonce být i korekcí) reklamní a marketingové aktivity.
PR řídí obojí, tj. pověst i vnímání firem*, značek a jednotlivců.

Mezi základní články Public Relations se považují :

Vnitřní komunikace
Vnější komunikace
Veřejnost
Okolí, média a mediální komunikace (prezentace na Internetu)
Mimomediální komunikace

Jednotlivé subjekty jsou mezi sebou navzájem propojeny, působí na sebe a vzájemně se ovlivňují. Výsledkem jejich vztahů je pak ucelená pozitivní image daného subjektu.

Vnitřní komunikace

Strategie vnitřní komunikace je zaměřena na:

vypracování strategie přístupu ke skupině vnitřních partnerů
vypracování schematického strukturování vztahů k plnému zajištění dobré komunikační politiky
harmonogram kroků k zajištění aktivit podporujících docílení jednotné strategie komunikace

Vnitřní komunikace je zaměřena především na vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec. Jejím hlavní cílem je docílit
vytvoření produktivních přístupů zaměstnanců v pracovním procesu. To znamená:

motivace zaměstnanců v pracovním procesu
snahu o splynutí zaměstnanců s podnikem

Ze strany zaměstnavatele:

umění  řídit a motivovat
umění vysvětlovat a obhajovat
umění přesvědčovat
zajištění úzkého kontaktu se zaměstnanci

Vnější komunikace, veřejnost
Mezi prvky vnější komunikace patří vypracování strategií, zaměřených na:

udržení a zvyšování image
udržování vztahů s klíčovými partnery
vytipování potenciálních partnerů
poskytování informací vnějším komunikačním skupinám
vypracování systému trvalé informace  o nových krocích a návrzích

Použité prostředky k uskutečnění strategie vnější komunikace:

reklamní kampaně
prezentace
tiskové konference
kampaně styku s veřejností
neformální setkání s novináři
výzkum veřejného mínění

Vztah podniku a veřejnosti patří do forem strategie vnější komunikace. Jedná se o veřejnost odbornou a zájmovou.

Média
Do mediální komunikace patří zajištění:

tiskových konferencí
zprostředkování komunikace se zástupci médií
formální a neformální setkání se zástupci médií
neformální brífinky

Do oblasti mediální komunikace je zařazena:

prezentace na Internetu
příprava kampaní
práce s vybraným okruhem specializovaných novinářů

Kampaň:

kampaň šitá na míru klienta
příprava nosných témat pro danou kampaň
realizace této kampaně

Práce s mediálními prostředky:

výběr specializovaných novinářů, kteří budou neustále v kontaktu s danou společností resp. podnikem

Mimomediální komunikace
Připravení tematických i technických setkání na různých úrovních s požadovanou skupinou partnerů, kteří se tematicky váži ke klientovi.

Proces PR musí být plánován a realizován systematicky. Proto je nezbytné:

1. Rozumět celkovým obchodním cílům a strategiím a respektovat je.
2. S konečnou platností zformulovat praktické a reálné komunikační cíle.
3. Provést výzkum a plně porozumět svým cílovým skupinám a trendům vývoje na trhu.
4. Vytvořit užitečné informační systémy a zpětné vazby, které pomohou vyhodnotit vaši kampaň a ukáží, kterým směrem provést potřebné změny.
5. Určit cílové skupiny zákazníků, jež budou považovány za prioritní.
6. Dohodnout komunikační strategii a k dosažení cílů přijmout potřebnou taktiku.
7. Dohodnout finální rozpočty a začít realizovat programy.
8. Zainteresovat klíčové osobnosti a konzultovat s nimi vaše sdělení s cílem testovat jejich přijetí.
9. Určit, koho se plán realizačně týká a kdo je odpovědný za jeho provedení.
10. Pokračovat v plánování a vyhodnocování výsledků.
Důležité nástroje PR jsou:
1. fotografie
2. sponzorství – včetně marketingu orientovaného na realizaci akcí
3. direct marketing (vztahový marketing)
4. výzkum trhu
5. Internet
6. výstavy
7. inzerce a reklama